Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

OPIEKA PIELĘGNIARSKAnurse2

Opiekę pielęgniarską dla naszych podopiecznych świadczy zespół doświadczonych położnych oraz pielęgniarek    zabiegowych,     środowiskowych
i specjalistycznych, pracujących z lekarzami specjalistami oraz samodzielnie w ramach gabinetów: zabiegowego, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i położnej środowiskowo- rodzinnej.


Pracę zespołu pielęgniarskiego koordynuje

Koordynator Średniego Personelu Medycznego           - mgr Izabela Pozańska
Tel. 52 518 54 08

 


 
GABINET ZABIEGOWY

W gabinecie zabiegowym wykonywane są na zlecenia lekarzy injekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary poziomu glikemii, szczepienia osób dorosłych, opatrunki oraz prowadzona jest edukacja zdrowotna i udzielana pomoc przedlekarska w stanach nagłych. Naszym pacjentom gwarantujemy profesjonalizm  i komfort. Pacjenci ubezpieczeni w NFZ mogą korzystać bezpłatnie z opieki pielęgniarskiej. Gabinet wyposażony jest w automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), którego użycie przez przeszkolony personel medyczny jest najbardziej skuteczną metodą  postępowania z pacjentami w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Gabinet czynny jest w dni powszednie  od 700-1800
Tel: 52 518  52 91 


 
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej świadczy kompleksową opiekę pielęgniarską
w środowisku zamieszkania podopiecznych we współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu. Zespół doświadczonych pielęgniarek środowiskowych zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych                i problemów pielęgnacyjnych podopiecznych, planuje i realizuje opiekę pielęgniarską, udziela pielęgniarskiej opieki diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej, wykonuje zabiegi pielęgniarskie, promuje zdrowy styl życia i przeprowadza edukację zdrowotną.
Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna reprezentuje interesy osób zdrowych, chorych oraz niepełnosprawnych. Jej zadaniem jest wspieranie rodziny w organizowaniu środowiska domowego    dla      pacjenta      obłożnie      chorego, inicjowanie,  przygotowanie 
i aktywizowanie pacjentów do samoopieki, zapewnianie profesjonalnej opieki nad osobami przewlekle chorymi, leczonymi w domu, pomoc w rehabilitacji i usprawnianiu ruchowym oraz wspieranie rodziny w opiece nad osobą w stanie terminalnym.

Opiekę nad pacjentami w środowisku zapewniają :

Elżbieta Bombała
starsza pielęgniarka środowiskowa
Agnieszka Grabarska- asystent pielęgniarka środowiskowa
mgr Maria Klarkowska -  st.asystent pielęgniarka środowiskowa

Pielęgniarki pracują w dni powszednie od 700-1800 
Kontakt tel. 52 518  52 91 lub  tel. 52 518 34 72  
GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

W gabinecie położnej środowiskowo-rodzinnej świadczona jest kompleksowa opieka położnicza w miejscu zamieszkania. Położna planuje i realizuje opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, kobietą w czasie połogu i noworodkiem. We współpracy z lekarzem poradni ginekologiczno-położniczej, pediatrą i lekarzem poz świadczy usługi położnicze, wykonuje zabiegi, edukuje i promuje zdrowie.

Opiekę nad pacjentkami w środowisku zapewnia :

Katarzyna Rubczak - starsza położna środowiskowo-rodzinna

Kontakt tel.
 52 518  52 82 

Rejestracja Internetowa

 rejestracja2

www.cm-nadbrda.pl

logo stopka 
NZOZ Centrum Medyczne
"Nad Brdą"
ul. Dworcowa 63
85-009 Bydgoszcz

Zobacz na mapie

REJESTRACJA:
tel. 52 518 34 64

SEKRETARIAT:
tel. 52 518 34 70
fax. 52 518 54 08