IT Support Services

Opieka pielęgniarska

Opiekę pielęgniarską dla naszych podopiecznych świadczy zespół doświadczonych pielęgniarek i położnych pracujących z lekarzami specjalistami, samodzielnie w gabinetach zabiegowych oraz środowiskowo-rodzinnych.

Koordynator Średniego Personelu Medycznego

mgr Izabela Pozańska
Tel. 52 518 34 75


Gabinet Zabiegowy

W gabinecie zabiegowym wykonywane są na zlecenia lekarzy injekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary poziomu glikemii, szczepienia osób dorosłych, opatrunki oraz prowadzona jest edukacja zdrowotna i udzielana pomoc przedlekarska w stanach nagłych. Naszym pacjentom gwarantujemy profesjonalizm i komfort. Pacjenci ubezpieczeni w NFZ mogą korzystać bezpłatnie z opieki pielęgniarskiej. Gabinet wyposażony jest w automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), którego użycie przez przeszkolony personel medyczny jest najbardziej skuteczną metodą postępowania z pacjentami w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

tel.:52 518 52 91


Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej świadczy kompleksową opiekę pielęgniarską w środowisku zamieszkania podopiecznych we współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu. Zespół doświadczonych pielęgniarek środowiskowych zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych podopiecznych, planuje i realizuje opiekę pielęgniarską, udziela pielęgniarskiej opieki diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej, wykonuje zabiegi pielęgniarskie, promuje zdrowy styl życia i przeprowadza edukację zdrowotną. Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna reprezentuje interesy osób zdrowych, chorych oraz niepełnosprawnych. Jej zadaniem jest wspieranie rodziny w organizowaniu środowiska domowego dla pacjenta obłożnie chorego, inicjowanie, przygotowanie i aktywizowanie pacjentów do samoopieki, zapewnianie profesjonalnej opieki nad osobami przewlekle chorymi, leczonymi w domu, pomoc w rehabilitacji i usprawnianiu ruchowym oraz wspieranie rodziny w opiece nad osobą w stanie terminalnym.

Opiekę nad pacjentami w środowisku zapewniają:

Marta Ostrowicka – mgr pielęgniarstwa , pielęgniarka środowiskowa

Katarzyna Rubczak – położna środowiskowo-rodzinna

Wiesława Smarzyńska – starsza pielegniarka środowiskowa

Kontakt tel.: 52 518 52 91 lub tel.: 52 518 34 72


Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

W gabinecie położnej środowiskowo-rodzinnej świadczona jest kompleksowa opieka położnicza w miejscu zamieszkania. Położna planuje i realizuje opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, kobietą w czasie połogu i noworodkiem. We współpracy z lekarzem poradni ginekologiczno-położniczej, pediatrą i lekarzem poz świadczy usługi położnicze, wykonuje zabiegi, edukuje i promuje zdrowie.

Opiekę nad pacjentkami w środowisku zapewnia:

Katarzyna Rubczak – położna środowiskowo-rodzinna

Kontakt tel. 52 518 52 82

divider

Skip to content